602-910-8367 1191 E. White Mountain Blvd. Bldg. B Suite C Pinetop-Lakeside, Arizona 85935